REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy Dzika Kawa jest prowadzony Piotrkowska 66, przez:

yMusic Jarosław Maślanka 90-105 Łódź, ul. NIP 947 188 14 99, REGON : 472175395 (dalej: „Przedsiębiorca”).

§ 1 Definicje

Cena – oznacza cenę produktu brutto, umieszczoną w Sklepie Internetowym obok informacji o produkcie;

Dzień Realizacji Zamówienia – wybrany przez Klienta dzień, w którym ma nastąpić dostawa produktów na wskazany przez Klienta adres lub w którym Klient dokona osobistego odbioru produktów w Placówce;

Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Sklepie Internetowym, zaakceptowała Regulamin Sklepu Internetowego i dokonuje Zamówienia;

Konsument – osoba fizyczna, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym yMusic w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);

Konto – indywidualne konto Klienta, utworzone po rejestracji, służące do dokonywania Zamówień oraz zarządzania danymi podanymi podczas rejestracji;

Koszt Realizacji Zamówienia – opłata za Realizację Zamówienia, jeżeli dochodzi do niej poprzez dostawę Zamówienia na wskazany przez Klienta adres, uwidoczniony w Sklepie Internetowym przed przystąpieniem do składania Zamówienia. Wysokość Kosztu Realizacji Zamówienia zależy od dnia tygodnia oraz pory dnia, w którym ma być Realizowane Zamówienie; wysokość Kosztów Realizacji Zamówienia nie jest uzależniona od wartości Zamówienia ani liczby zamówionych produktów;

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Dzika Kawa, służąca do poglądu wybranych przez Klienta produktów wraz z możliwością ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;

Login – e-mail podany przez Klienta na etapie rejestracji w Sklepie Internetowym;

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym Dzika Kawa w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego Dzika Kawa

Opłata za Odbiór Osobisty – bez dodatkowej opłaty za możliwość osobistego odbioru Zamówienia w Placówce.

Potwierdzenie zamówienia – dokument przygotowany przez Sprzedawcę oraz przesyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta;

Punkt Odbioru– należy przez to rozumieć sklepy współpracujące ze Sprzedawcą, które realizują Zamówienie; jeżeli jest taka możliwość

Realizacja Zamówienia– dokonanie dostawy produktów na wskazany przez Klienta adres lub osobisty odbiór produktu przez Klienta w Punkcie Odbioru;

Sklep Internetowy Dzika Kawa – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem sklep.dzikakawa.pl na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów; w Sklepie Internetowym prezentowane są produkty oraz ich Ceny, będące cenami ostatecznymi;

Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep Internetowy, którym jest Przedsiębiorca;

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego;

Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Klienta, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, lista produktów, które Klient kupuje od Sprzedającego, a które Sprzedający Kupującemu sprzedaje. Do części Zamówienia dotyczącej produktów, niebędących napojami alkoholowymi zastosowanie ma niniejszy Regulamin, natomiast do napojów alkoholowych stosuje się niniejszy Regulamin oraz Regulamin Sprzedaży Napojów Alkoholowych.

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Dzika Kawa, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Dzika Kawa, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Przed przystąpieniem do zakupu produktów w Sklepie Internetowym należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu, bądź jego całość, należy nie akceptować Regulaminu oraz nie korzystać ze Sklepu Internetowego.

Każdy Użytkownik, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego Dzika Kawa nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta możliwe jest po procesie rejestracji zgodnie z § 2.

Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:

szerokopasmowe łącze internetowe,

przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge lub Safari.

włączona obsługa plików cookies,

włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),

aktywne konto e-mail.

Użytkownik powinien korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, za taką działalność jest uznane w szczególności:

a) ingerencja w korzystanie ze Sklepu Internetowego przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego;

b) ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Sklepu Internetowego.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niekompatybilność Sklepu Internetowego z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;

b) trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze Sklepem Internetowym, które leżą po stronie Użytkownika.

Wszelkie treści umieszczone w Sklepie Internetowym, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

§ 2 Rejestracja

W celu rejestracji w Sklepie Internetowm yMusic należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego Dzika Kawa oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

Rejestracja oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Dzika Kawa każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Dzika Kawa

Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania …… oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje Konto”)

2. Po zakończeniu procesu rejestracji, użytkownik może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Dzika Kawa , w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Dzika Kawa.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego Dzika Kawa mogą być zgłaszane Przedsiębiorcy za pośrednictwem sklep@dzikakawa.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 Regulaminu.

Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Dzika Kawa. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym Dzika Kawa jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§ 4 Informacje o produktach

Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego yMusic stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego dzikakawa.pl:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Promocje w Sklepie Internetowym Dzika Kawa nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Proces składania zamówień

Klient może składać zamówienia 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia, z tym jednak zastrzeżeniem, że Zamówienie musi być dokonane najpóźniej do godziny 23.00 dnia poprzedzającego Realizację Zamówienia.

Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.

3. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego Dzika Kawa

b) wybrać produkt, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać sposób dostawy;

d) w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru – wybrać Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane;

e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru.

f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) wybrać formę płatności;

h) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”;

i) opłacić zamówienie poprzez dostępne sposoby płatności.

Przedsiębiorca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Przedsiębiorcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Przedsiębiorcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej

Klient może odwołać lub zmienić Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto. Odwołanie lub zmiana Zamówienia zostaną przyjęte przez Sprzedawcę, jeśli będą złożone przez Klienta do godziny 23.00 w dniu poprzedzającym Realizację Zamówienia. Zmiana Zamówienia dotyczy tylko produktów w Zamówieniu, a nie terminu realizacji Zamówienia lub sposobu płatności.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Zasady płatności

Płatność możliwa jest wyłącznie przy wykorzystaniu systemów płatności internetowej.

Sklep Internetowy Dzika Kawa obsługiwany jest przez dwa systemy płatności internetowej: PayU oraz Dotpay. Wybór systemu zależy od Klienta.

Jeśli Klient zamierza dokonać płatności w trybie on-line, w momencie składania Zamówienia w Serwisie zostanie przeprowadzona preautoryzacja (blokada) karty płatniczej w wysokości nie wyższej niż 10 zł.

Autoryzacja całkowitej kwoty Zamówienia zostanie przeprowadzona dopiero w dniu, w którym produkty zostaną dostarczone lub odebrane przez Klienta.

§ 7 Czas realizacji Zamówień

Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia następuje w ciągu 2 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

Zarówno na terenie Polski, jak i poza jej terytorium, przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.

§ 8 Realizacja Zamówienia

W przypadku wybranych obszarów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do stałego ograniczenia dni i godzin, w których realizowane są dostawy. Aktualne informacje o dniach i godzinach, w których realizowane są dostawy w danym Punkcie Odbioru są widoczne po zalogowaniu w sekcji Dzika Kawa.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dokonać Realizacji Zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej Realizacji Zamówienia, Sprzedawca podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Klientem przy użyciu numeru telefonu podanego przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Ponadto informacja będzie zawierała adres sklepu, godziny, w których można dokonać odbioru oraz numer Zamówienia.

Sprzedawca dostarcza Zamówienie wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, paragonem fiskalnym, wzorem odstąpienia od umowy sprzedaży oraz wyciągiem z niniejszego Regulaminu. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, powinien wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury, tj. nazwę firmy, numer NIP, adres firmy w polu ………………. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną w rozumieniu art. 96 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2012 r, poz. 1356). W związku z powyższym Napoje alkoholowe sprzedawane są w celu ich spożycia poza miejscem ich sprzedaży. Zakazany jest zakup napojów alkoholowych w celu ich dalszej odsprzedaży.

Do odbioru osobistego Zamówienia w Placówce wymagane jest podanie przez Klienta numeru zamówienia, imienia i nazwiska Klienta oraz ważnego dokumentu tożsamości Klienta ze zdjęciem. Odbioru osobistego może dokonać tylko osoba pełnoletnia.

§ 9 Reklamacje

Klient przed dokonaniem odbioru produktów ma możliwość sprawdzenia ich w obecności pracownika firmy kurierskiej lub Punktu Odbioru.

W przypadku stwierdzenia niezgodności produktów z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację w siedzibie Przedsiębiorcy.

W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć do siedziby Przedsiębiorcy produkty wraz z dowodem zakupu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie.

Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu się Klienta w siedzibie po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji lub po wskazaniu danych do zwrotu na rachunek bankowy Klienta.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym yMusic w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827): a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Przedsiębiorcy produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie.

Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Przedsiębiorcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

a) w Punkcie Odbioru – podczas odbioru przesyłki;

b) po odebraniu przesyłki w Punkcie Odbioru lub dostarczonej kurierem – w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej – odsyłając na adres siedziby Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 11 Promocje

Na stronach Sklepu Internetowego Dzika Kawa mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”).

Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego Dzika Kawa, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

W przypadku braku w magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Przedsiębiorca poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

§ 12 Dane osobowe

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym Dzika Kawa w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego Dzika Kawa, w tym dokonywania zakupów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Przedsiębiorcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym Dzika Kawa
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorcę.

3. Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym yMusic, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 12 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.

Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 13 Informacje handlowe

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce Moje Konto. W takim przypadku Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego yMusic, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Przedsiębiorcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty informacji handlowej samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce Dzika Kawa.

§ 14 Postanowienia końcowe

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Dzika Kawa nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego e………. używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu Sklepu Internetowego za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez wiadomość e-mail, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie.